Privacybeleid

PRIVACY VERKLARING VAN DE VZW DYADIS

DYADIS hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy.

In deze Privacy Verklaring wil DYADIS heldere en transparante informatie geven over welke gegevens zij verzamelt en hoe ze daarmee omgaat. DYADIS doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. DYADIS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat DYADIS in ieder geval:

1. uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn verder beschreven in deze Privacy Verklaring;

2. de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze bestemd zijn;

3. vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming indien deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

4. passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

5. geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

6. op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteert.

7. graag kennis neemt van uw eventuele klachten.

Indien u na het doornemen van deze Privacy Verklaring verdere vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:

DYADIS VZW Opleidingscentrum

GDPR Afdeling

Steenweg op Sint Jansberg 2

1170 Brussel

Contact: privacy@dyadis.org